Statut Fundacji

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja pod nazwą Łódzka Arka Demokracji, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Fundatorów:

Mirosław Henryk Michalski
Katarzyna Agata Skrzypińska – Lehman
Jakub Roman Stawicki
Michalina Engel
Wojciech Piotr Ossowicki
Barbara Krystyna Sokołowska – Urbańczyk
Alicja Gruszka
Katarzyna Beata Witek
Małgorzata Kinga Michalska

zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Marcina Szeredę, w Kancelarii Notarialnej w Łodzi przy ul. Pomorskiej 19

w dniu 18 października 2017 roku działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu § 2

Siedzibą fundacji jest miasto Łódź.

§ 2

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy
w wybranych językach obcych.

§ 3

Celami Fundacji są:

I. Dbałość o polski ład konstytucyjny.
I.1. Działalność mająca na celu upowszechnianie wiedzy o demokratycznym ustroju
państwa prawa, urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej, zapewniającego wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli – określonym w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., w duchu, w jakim powstała, i zasadach, na jakich się opiera;
I.2. Przeciwdziałanie łamaniu zasad demokracji i praworządności, w tym m.in. nadużyciom władz państwowych i samorządowych, przekraczaniu uprawnień
i kompetencji, podważaniu wartości instytucji państwa prawa;
I.3. Ochrona i promowanie europejskich standardów demokratycznych wyborów
i referendów.

II. Budowanie i dbałość o standardy debaty publicznej.
II.1. Działalność na rzecz integracji oraz rozwijania kontaktów naukowych, kulturalnych,
politycznych i społecznych pomiędzy przedstawicielami różnych krajów i współpracy
między społeczeństwami, w tym w oparciu o więzy międzypokoleniowe;
II.2. Aktywna promocja wzorców związanych z dobrym rządzeniem, przestrzeganiem praw
człowieka oraz poszanowaniem dla wolności mediów.

III. Ochrona uniwersalnych wartości wynikających z porządku konstytucyjnego.
III.1. Działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, wspólnot lokalnych oraz
grup i środowisk marginalizowanych społecznie lub dyskryminowanych,
popularyzowanie kulturalnej i społecznej aktywności obywatelskiej;
III.2. Promocja polskiego dziedzictwa narodowego, będącego elementem europejskiego
dziedzictwa kulturowego, w tym upowszechnianie tradycji lokalnych;
III.3. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w upowszechnianiu wiedzy
o społeczeństwie, państwie i polskim dziedzictwie kulturowym;

§ 4

Środki działania Fundacji:

1. działalność edukacyjna i opiniotwórcza w formie organizowania konferencji, szkoleń, dyskusji, debat, prelekcji, wykładów, sympozjów, wystaw oraz innych imprez, publikacji w prasie i innych środkach masowego przekazu oraz udział w takich przedsięwzięciach;

2. współpraca z partiami politycznymi, organizacjami społecznymi i zawodowymi, zakładami pracy, środowiskami naukowymi, na rzecz realizacji zamierzeń Fundacji;

3. organizowanie zgromadzeń publicznych, akcji wspierających lub protestacyjnych;

4. organizowanie imprez, w tym kulturalnych, odpowiadających celom Fundacji i udział w takich imprezach;

5. inicjowanie i współpraca przy organizowaniu referendów, obywatelskich projektów ustaw w sprawach, które są zgodne z celami Fundacji;

6. inicjowanie działań związanych z wyborami, prowadzenie i wspieranie działań informacyjnych zwiększających wiedzę obywateli na temat prawa wyborczego, promocja udziału w wyborach;

7. prowadzenie krajowej i międzynarodowej wymiany informacji w zakresie celów Fundacji;

8. promowanie aktywnej działalności społecznej, wolontariackiej oraz upowszechnienie dobrych wzorców działalności na poziomie lokalnym, regionalnym
i międzynarodowym;

9. szkolenie członków Fundacji oraz współpracowników;

10. prowadzenie działalności wydawniczej;

11. współpraca z osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania w kraju i za granicą;

12. występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji publicznej, władz, instytucji, urzędów, sądów;

13. branie udziału w postępowaniach sądowych i administracyjnych w sprawach, które leżą w zakresie zainteresowania Fundacji;

14. wypowiadanie się w sprawach projektów ustaw, które leżą w zakresie zainteresowania Fundacji;

15. wspieranie i prowadzenie działań na rzecz ustawodawstwa dotyczącego celów Fundacji;

16. powoływanie innych fundacji i stowarzyszeń;

17. inicjowanie związków fundacji i stowarzyszeń, przystępowanie do istniejących związków fundacji i stowarzyszeń dla realizacji swoich celów.

§ 5

Fundacja realizuje swoje nieodpłatnie cele poprzez:

 1. organizację i prowadzenie pikiet, manifestacji, wystąpień publicznych, demonstracji, warsztatów, spotkań, klubów, wykładów, pokazów, kursów, wystaw, koncertów, konkursów, przeglądów, targów, festiwali i innych wydarzeń, których celem jest dbałość o konstytucyjny porządek prawny, tworzenie i utrzymywanie standardów debaty publicznej oraz ochrona uniwersalnych wartości konstytucyjnych;
 2. poradnictwo obywatelskie w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność obywateli w zakresie organizacji i prowadzenia pikiet, protestów, manifestacji, warsztatów, kursów, pokazów, targów, festiwali;
 3. działalność edukacyjną;
 4. działalność wydawniczą;
 5. działalność badawczą;
 6. działalność związaną z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych;
 7. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury, przedsiębiorstwami i osobami fizycznymi i innymi podmiotami;
 8. udział w targach, wystawach, festiwalach i innych wydarzeniach kulturalnych i branżowych związanych z celami Fundacji;
 9. organizację promocji twórczości osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 10. organizację kolonii i obozów edukacyjnych;
 11. fundowanie stypendiów naukowych, socjalnych, artystycznych i sportowych;
 12. organizację portalu społecznościowego;
 13. organizację aukcji i licytacji charytatywnych.

§ 6

W celu realizacji zadań Fundacja może prowadzi działalność gospodarczą w następujących przedmiotach działalności:

 1. 59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 2. 11.Z – wydawanie książek
 3. 13.Z Wydawanie gazet
 4. 14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
 5. 19.Z Pozostała działalność wydawnicza
 6. 12.Z Działalność portali internetowych
 7. 91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
 8. 11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 9. 14.Z Działalność związana z projekcją filmów
 10. 99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

§ 7

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

 

Majątek i dochody Fundacji.

§ 8

Majątek Fundacji stanowi jej Fundusz założycielski w kwocie 3000 (słownie: trzy tysiące złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 1000zł.

§ 9

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

1. darowizn, spadków, zapisów,

2. dotacji i subwencji oraz grantów,

3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

4. dochodów z majątku Fundacji,

5. odsetek kapitałowych od majątku Fundacji,

6. działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

§ 10

W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

 

Zarząd Fundacji

§ 11

1. Działalnością Fundacji kieruje Zarząd Fundacji.

§ 12

1. Zarząd Fundacji składa się z od trzech do dziesięciu osób.

2. Członkiem Zarządu Fundacji może być pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność
do czynności prawnych.

3. Członków pierwszego składu Zarządu powołują na czas nieokreślony Fundatorzy,
wskazując pierwszego przewodniczącego.
Następnych członków Zarządu na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla
rozszerzenia składu Zarządu, powołuje swą decyzją Zarząd.

4. Zarząd wybiera ze swego grona Przewodniczącego Zarządu z zastrzeżeniem pkt. 3 zdanie pierwsze.

5. Zarząd może odwołać ze swojego składu członka Zarządu lub zwolnić z funkcji
Przewodniczącego Zarządu większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy
członków Zarządu.

6. Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub
odwołania przez Zarząd.

§ 13

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał zwykłą większością głosów w
obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów
decyduje głos Przewodniczącego Zarządu.

3. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
należących do zadań Fundacji.

 

Sposób Reprezentacji

§ 14

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie
Zarządu działający łącznie.

2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie związanych z
zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5.000 (pięć tysięcy) złotych –
oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Przewodniczący
Zarządu Fundacji.

 

Rada Programowa

§ 15

Zarząd Fundacji może powołać w celach doradczych i opiniotwórczych Radę Programową Fundacji.

 

Zmiana Statutu

§ 16

Zmian w statucie Fundacji może dokonać Zarząd Fundacji.

W przypadku zmian dotyczących celów Fundacji zawartych w § 6, zmiany statutu wymagają większości kwalifikowanej 2/3 głosów w obecności pełnego składu Zarządu.

 

Połączenie z inną fundacją

§ 17

1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

 

Likwidacja Fundacji

§ 18

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub
w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.

§ 19

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały większością 2/3 głosów.

§ 20

Po likwidacji Fundacji, na mocy uchwały Zarządu, Fundacja może przeznaczyć pozostałe środki finansowe i majątek na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.