POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Łódzka Arka Demokracji z siedzibą w Łodzi (adres: ul. Andrzeja Radka 4/35, 91-140 Łódź, numer KRS: 0000714756).
Dane osobowe przetwarzamy na podstawie obowiązujących przepisów prawa (m.in. rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016) i odpowiadamy za ich bezpieczeństwo.
Dane zgromadzone w naszej bazie ułatwiają nam kontakt z osobami zainteresowanymi działaniami Fundacji i umożliwiają realizację jej celów. Twoje dane osobowe możemy przetwarzać tylko w oparciu o  Twoją zgodę, np. gdy zapiszesz się do naszego newslettera lub zgłosisz swój udział w naszym projekcie.
Masz prawo dostępu do swoich danych – możesz wycofać wyrażoną wcześniej zgodę lub zwrócić się do nas z prośbą o ich weryfikację, sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie ich przetwarzania. Jeżeli uważasz, że naruszyliśmy Twoje prawa możesz złożyć skargę do Głównego Inspektora Danych Osobowych.
W sprawie danych osobowych prosimy kontaktować się z nami pod adresem: fundacja@arkademokracji.pl

 

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
FUNDACJI ŁÓDZKA ARKA DEMOKRACJI

 

Postanowienia ogólne:

 1. Polityka bezpieczeństwa danych osobowych w Fundacji Łódzka Arka Demokracji jest zbiorem zasad i procedur stosowanych w każdym przypadku gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez Fundację ŁAD.

 

 1. Treść Polityki bezpieczeństwa jest przechowywana w wersji papierowej w siedzibie Fundacji oraz udostępniona do wglądu w wersji elektronicznej na stronie jej internetowej (www.arkademokracji.pl).

 

 1. Dla skutecznej realizacji Polityki Fundacja zapewnia:
  a) odpowiednie do zagrożeń i kategorii danych objętych ochroną środki techniczne i rozwiązania organizacyjne,
  b) kontrolę i nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych,
  c) monitorowanie zastosowanych środków ochrony.
 2. Fundacja gromadzi i przetwarza dane osobowe tylko w konkretnych i uzasadnionych celach, zgodnych z przepisami prawa oraz ze statutowymi celami Fundacji, z poszanowaniem praw osób udostępniających Fundacji swoje dane.

 

 1. Fundacja przetwarza dane niewrażliwe, w szczególności dane dotyczące:
  a) członków statutowych organów Fundacji,
  b) pracowników Fundacji,
  c) wolontariuszy Fundacji,
  d) beneficjentów programów i stypendiów Fundacji,
  e) uczestników szkoleń i innych wydarzeń organizowanych przez Fundację,
  f) darczyńców Fundacji,
  g) użytkowników newslettera Fundacji
  h) partnerów i współpracowników Fundacji.

 

 1. Fundacja przechowuje dane osobowe przez okres ich przydatności do celów, dla których zostały zebrane, a po tym czasie anonimizuje je lub usuwa.
 2. Dane osobowe gromadzone przez Fundację nie są udostępniane osobom trzecim, z zachowaniem wyjątków przewidzianych prawem.
 3. Fundacja dba o zabezpieczenie danych osobowych przed naruszeniami zasad ich ochrony.
 4. Fundacja gromadzi dane osobowe z użyciem środków technicznych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności, rozliczalności i ciągłości przetwarzanych danych.
  Dane przechowywane są na urządzeniach osób odpowiednio upoważnionych do ich przetwarzania, zabezpieczonych za pomocą haseł dostępu i bez możliwości odczytania ich przez osoby trzecie.

 

 1. Za naruszenie lub próbę naruszenia zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych uważa się w szczególności:
  a) naruszenie bezpieczeństwa systemów informatycznych, w których przetwarzane są dane osobowe
  b) udostępnianie lub umożliwienie udostępniania danych osobom lub podmiotom do tego nieupoważnionym;
  c) zaniechanie dopełnienia obowiązku zapewnienia danym osobowym należytej ochrony
  d) przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z założonym zakresem i celem ich zbierania i gromadzenia
  e) spowodowanie uszkodzenia, utraty, niekontrolowanej zmiany lub nieuprawnione kopiowanie danych osobowych;
  f) naruszenie praw osób, których dane są przetwarzane.

 

 1. Fundacja, zatrudniając pracowników mogących mieć dostęp do danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych przez Fundację, zobowiązana jest dopilnować aby:
  a) każdy z pracowników był pisemnie upoważniony do przetwarzania danych osobowych we wskazanym zakresie,
  b) każdy z pracowników zapoznał się z Polityką bezpieczeństwa i zobowiązał do jej przestrzegania.

 

 1. Osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązane są do:
  a) ścisłego przestrzegania zakresu nadanego upoważnienia;
  b) przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami i Polityką bezpieczeństwa;
  c) zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia;
  d) zgłaszania incydentów związanych z naruszeniem bezpieczeństwa danych oraz niewłaściwym funkcjonowaniem systemu.

 

 1. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych Fundacja dokonuje oceny, czy zaistniałe naruszenie mogło powodować ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. W każdej sytuacji, w której zaistniałe naruszenie mogło powodować ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych Fundacja niezwłocznie zgłasza fakt naruszenia zasad ochrony danych organowi nadzorczemu. Jeżeli ryzyko naruszenia praw i wolności jest wysokie, Fundacja zawiadamia o tym także osobę, której dane dotyczą.

 

 1. Fundacja może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi wyłącznie w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, zgodnie z wymogami wskazanymi dla takich umów w art. 28 RODO.