cele Fundacji / jak działamy

MISJA:
NOWA UMOWA SPOŁECZNA.
Budowa nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego w demokratycznej, europejskiej, odpowiedzialnej Polsce – szanującej Konstytucję i niezbywalne prawa człowieka.

 

GŁÓWNE CELE FUNDACJI:

____

Po pierwsze
ład konstytucyjny

Upowszechniamy wiedzę o demokratycznym ustroju państwa prawnego, jego zasadach i wartościach. Występujemy przeciwko łamaniu zasad demokracji i praworządności, w tym m.in. nadużyciom władz państwowych i samorządowych. Promujemy europejskie standardy demokratycznych wyborów i referendów.

Po drugie
debata publiczna

Budujemy i dbamy o standardy debaty publicznej, działamy na rzecz integracji oraz rozwijania kontaktów pomiędzy różnymi grupami społecznymi i całymi społeczeństwami.
Dbamy o wartości związane z dobrym rządzeniem, przestrzeganiem praw człowieka oraz poszanowaniem wolności mediów.

Po trzecie
ochrona uniwersalnych wartości

Aktywnie wspieramy rozwój społeczeństwa obywatelskiego, promujemy polskie dziedzictwo narodowe będące elementem europejskiego dziedzictwa kulturowego, propagujemy wykorzystanie nowoczesnych technologii w upowszechnianiu wiedzy o państwie i społeczeństwie.

____

Szczegółowy opis celów znajdziesz w Statucie naszej Fundacji.

DZIAŁAMY POPRZEZ:
___

AKCJE SPRZECIWU

Akcje sprzeciwu wobec łamania konstytucyjnych praw człowieka, w tym prawa do niezależnego sądownictwa, prawa do informacji, prawa do wyboru wyznania i swobody wypowiedzi.

EDUKACJA

Propagowanie wychowania w duchu otwartego i twórczego patriotyzmu. Zwrócenie szczególnej uwagi na propagowanie aktywnych postaw obywatelskich m.in. wyborów oraz odpowiedzialności za państwo.

UŚWIADAMIANIE

Działania zmierzające do uświadamiania, że należy szanować zwyczaje i tradycje innych kultur. Minimalizowanie ksenofobicznych nastawień niektórych grup społecznych.

WSPÓŁPRACA

Współpraca ze wszystkimi prodemokratycznymi organizacjami społecznymi i politycznymi w zakresie kontroli prawidłowości procesu wyborczego.

DLACZEGO DZIAŁAMY?
___

19 grudnia 2015 poczuliśmy, że ktoś nas robi w trąbę i nie chcemy bezczynnie się temu przyglądać.
Przez następne trzy lata maszerowaliśmy, protestowaliśmy, pikietowaliśmy, pokazując, że jesteśmy tu i teraz i nie zgadzamy się na demolkę Polski. Marzyliśmy skrycie o milionie pod Sejmem.
Nie udało się.

Dlatego podjęliśmy dłuższy marsz. Szukamy najskuteczniejszych dróg do realizacji naszych marzeń o praworządnej, otwartej, europejskiej Polsce.

Skupiliśmy się na tych projektach i działaniach, które pobudzają Polaków do obywatelskości, do świadomego udziału w wyborach, do poczucia odpowiedzialności za państwo.
Nasza idea fix to NOWA UMOWA SPOŁECZNA odpowiadająca wyzwaniom współczesności.

Skoro nie milion pod Sejmem, to może milion przy urnach pomoże odwrócić bieg historii?

Działamy w przestrzeni miejskiej, bo ludzie muszą widzieć innych zaangażowanych ludzi.

Działamy w projektach, bo do realizacji marzeń niezbędne jest wyznaczanie konkretnych celów i dobieranie do ich realizacji odpowiednich, skutecznych narzędzi.

Działamy w siedzibie Fundacji, bo ludzie muszą mieć miejsce, w którym mogą dzielić się wiedzą, radością i wątpliwościami.

Jesteśmy wolontariuszami, wspólnie tworzymy projekty i szukamy sposobów ich realizacji.

Chcemy, by nasze projekty stawały się podstawą partnerstwa z dużymi podmiotami obywatelskimi w realizacji europejskiej misji propagowania demokracji liberalnej i państwa prawa.
Wiemy już, że demokracja potrzebuje na co dzień swoich rzeczników.
Cieszymy się, że  nasze idee wchodzą do mainstreamu i ludzie przestają bać się pytać: po co? czemu to ma służyć? czy można to zorganizować lepiej?

To co najważniejsze i najciekawsze dopiero przed nami! Działamy. Przekonaj się z nami.