cele funcacji / jak działamy

MISJA:
Przywrócić Polskę demokratyczną, europejską, odpowiedzialną. Szanującą Konstytucję i niezbywalne prawa człowieka.

 

GŁÓWNE CELE FUNDACJI:

____

Po pierwsze:
ład konstytucyjny

Budujemy i dbamy o standardy debaty publicznej, działamy na rzecz integracji oraz rozwijania kontaktów pomiędzy różnymi grupami społecznymi i całymi społeczeństwami.
Dbamy o wartości związane z dobrym rządzeniem, przestrzeganiem praw człowieka oraz poszanowaniem wolności mediów.

Po drugie:
debata publiczna

Budujemy i dbamy o standardy debaty publicznej, działamy na rzecz integracji oraz rozwijania kontaktów pomiędzy różnymi grupami społecznymi i całymi społeczeństwami.
Dbamy o wartości związane z dobrym rządzeniem, przestrzeganiem praw człowieka oraz poszanowaniem wolności mediów.

Po trzecie:
ochrona uniwersalnych wartości

Aktywnie wspieramy rozwój społeczeństwa obywatelskiego, promujemy polskie dziedzictwo narodowe będące elementem europejskiego dziedzictwa kulturowego, propagujemy wykorzystanie nowoczesnych technologii w upowszechnianiu wiedzy o państwie i społeczeństwie.
Szczegółowy opis celów znajdziesz w Statucie naszej Fundacji.

DZIAŁAMY POPRZEZ:
___

JAK DZIAŁAMY?

Łódzka Arka Demokracji powstała, aby budować świat oparty na praworządności, demokracji i równości wszystkich obywateli, żyjących w poszanowaniu innych kultur i zwyczajów.

Zapraszamy do naszej Arki tych, którym bliska jest idea budowy wspólnej koalicji prodemokratycznej.

AKCJE SPRZECIWU

Akcje sprzeciwu wobec łamania konstytucyjnych praw człowieka, w tym prawo do niezależnego sądownictwa.

EDUKACJA

Propagowanie wychowania w duchu otwartego i twórczego patriotyzmu, zwłaszcza młodzieży. Zwrócenie szczególnej uwagi na propagowaniu aktywnych postaw obywatelskich m.in. wyborów oraz odpowiedzialności za państwo.

UŚWIADAMIANIE

Działania zmierzające do uświadomienia, że należy szanować zwyczaje i tradycje innych kultur. Minimalizować ksenofobiczne nastawienie niektórych grup społecznych.

WSPÓŁPRACA

Współpraca ze wszystkimi prodemokratycznymi organizacjami społecznymi i politycznymi w zakresie tworzenia koalicji i porozumień wyborczych oraz kontroli prawidłowości procesu wyborczego.

MY W LICZBACH

ROZPOCZĘTYCH PROGRAMÓW
WOLONTARIUSZY
PLANÓW NA PRZYSZŁOŚĆ