cele Fundacji / jak działamy

MISJA:
Przywrócić Polskę demokratyczną, europejską, odpowiedzialną. Szanującą Konstytucję i niezbywalne prawa człowieka.

 

GŁÓWNE CELE FUNDACJI:

____

Po pierwsze
ład konstytucyjny

Upowszechniamy wiedzę o demokratycznym ustroju państwa prawnego, jego zasadach i wartościach. Występujemy przeciwko łamaniu zasad demokracji i praworządności, w tym m.in. nadużyciom władz państwowych i samorządowych. Promujemy europejskie standardy demokratycznych wyborów i referendów.

Po drugie
debata publiczna

Budujemy i dbamy o standardy debaty publicznej, działamy na rzecz integracji oraz rozwijania kontaktów pomiędzy różnymi grupami społecznymi i całymi społeczeństwami.
Dbamy o wartości związane z dobrym rządzeniem, przestrzeganiem praw człowieka oraz poszanowaniem wolności mediów.

Po trzecie
ochrona uniwersalnych wartości

Aktywnie wspieramy rozwój społeczeństwa obywatelskiego, promujemy polskie dziedzictwo narodowe będące elementem europejskiego dziedzictwa kulturowego, propagujemy wykorzystanie nowoczesnych technologii w upowszechnianiu wiedzy o państwie i społeczeństwie.

____

Szczegółowy opis celów znajdziesz w Statucie naszej Fundacji.

DZIAŁAMY POPRZEZ:
___

JAK DZIAŁAMY?

Łódzka Arka Demokracji powstała, aby budować świat oparty na praworządności, demokracji i równości wszystkich obywateli, żyjących w poszanowaniu innych kultur i zwyczajów.

Zapraszamy do naszej Arki tych, którym bliska jest idea budowy wspólnej koalicji prodemokratycznej.

AKCJE SPRZECIWU

Akcje sprzeciwu wobec łamania konstytucyjnych praw człowieka, w tym prawo do niezależnego sądownictwa.

EDUKACJA

Propagowanie wychowania w duchu otwartego i twórczego patriotyzmu, zwłaszcza młodzieży. Zwrócenie szczególnej uwagi na propagowaniu aktywnych postaw obywatelskich m.in. wyborów oraz odpowiedzialności za państwo.

UŚWIADAMIANIE

Działania zmierzające do uświadamiania, że należy szanować zwyczaje i tradycje innych kultur. Minimalizowanie ksenofobicznych nastawień niektórych grup społecznych.

WSPÓŁPRACA

Współpraca ze wszystkimi prodemokratycznymi organizacjami społecznymi i politycznymi w zakresie tworzenia koalicji i porozumień wyborczych oraz kontroli prawidłowości procesu wyborczego.

MY W LICZBACH

ROZPOCZĘTYCH PROGRAMÓW
WOLONTARIUSZY
PLANÓW NA PRZYSZŁOŚĆ